This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Akut Apandisit
Etiketlerakut, apandisit, fizyopatoloji
AmaçBu modülde öngörülen öğrenme hedefi; Akut apandistin etiyolojisi, akut apandisitin fizyopatolojisi, akut apandisitin kliniği hakkında bilgi vermek, akut apandisitin tanı ve tedavi yöntemlerini tartışmak, akut apandisitin komplikasyonları üzerinde durmak ve özel durumlardaki akut apandisite yaklaşımı tartışmaktır.
Akut Divertikülit
Etiketlerakut karın, akut batın, akut abdomen, akut divertikülit, sol alt karın ağrısı, Hinchey sınıflandırması, perkütan drenaj, olgu
AmaçAkut divertikülit modülü hafif akut divertikülit olgularında; öykü ve sorgulama, fizik bakı, laboratuvar, görüntüleme seçenekleri ve zamanlaması; divertikülit sınıflaması, akut divertikülitin ayırıcı tanısı, olgulara klinik yaklaşım tarzları, hastaneye yatış endikasyonları, medikal tedavi seçenekleri, perkütan girişim ve acil cerrahi operasyon endikasyonları, postoperatif takip protokolları ve tekrarlayıcı ataklar için cerrahi endikasyonları ve yandaş hastalığı olan olgularda cerrahi yaklaşım esasları hakkında katılımcıya ayrıntılı bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Akut Karın Ağrısı
Etiketlerakut, akut karın, karın, patofizyoloji, anamnez
AmaçBu modülde akut karın ağrısının tanımlanması, sınıflandırılması, klinik, radyolojik değerlendirmesinin öğrenilmesi hedeflenmektedir. Modülde sırası ile Akut Karın Ağrısının Tanım, Epidemiyoloji, Patofizyoloji, Sınıflandırma , Klinik Değerlendirme, Laboratuvar ve Radyolojik özellikleri ele alınacaktır.
Akut Karında Tanısal Laparoskopi
Etiketlerlaparoskopi, akut karın
AmaçBu modülde, akut karında videoendoskopik cerrahinin endikasyonları, avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Akut Kolanjit
Etiketlerakut, safra kesesi, tıkanıklık, drenaj, biliyer drenaj, geriatrik, pediatrik
AmaçSafra yollarında akımın yavaşlaması ya da tıkanıklığı sonucu oluşan infeksiyöz bir sendrom olan akut kolanjitin geniş tanımı yapılacak, etiyolojisi incelenecek, klinik ve radyolojik incelemelerin rolü belirtilecek ve tedavisi hakkında tartışılacaktır.
Akut Mezenter İskemi
Etiketlerakut mezenter iskemi, iskemi, AMİ, çöliak arter, barkow hattı
AmaçAkut Mezenter İskemi cerrahi kliniklerinde az rastlanmakla birlikte oldukça yüksek morbidite ve mortaliteye sahiptir. Hızlı ilerleyen klinik gidişe rağmen erken tanı koymada ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Günlük uygulamalarımızda, tanı konduğu anda da uygulanacak girişimsel radyoloji ve cerrahi teknikler açısından da belirsizlikler yaşanmaktadır. Bu modülde akut mezenter iskeminin etyolojisi ve tipleri hakkında genel bir bilgi verildikten sonra, mezenter alan vasküler yapısı hakkında detaylı bilgi verilecektir. Hastalığın fizyoloji ve hızlı seyri sırasındaki fizyopatolojisi anlatılacaktır. Semptom ve klinik gidiş anlatılacak, hastalığın tipleri hakkında detaylı irdeleme yapılacaktır. Konvansiyonel ve modern tüm tanı araçları gözden geçirilecek, gelecekte umut veren yeni tanı metodlarından da bahsedilecektir. Genel tedavi prensipleri, invazif ve noninvazif tedavi yöntemleri ayrıntılı ve karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Modülün sonunda, akut mezenter iskemi sorununa tanısal yaklaşımı ve tedavi prensiplerini içeren bir algoritma da sunulucaktır. <p style="font-size:10px;"><strong><em>Doç Dr. Gürsel Soybir<br> Çıkar çatışması açıklaması: Yok (Herhangi bir ilaç ve biyoteknoloji endüstrisi ile finansal ilişkisi yoktur).</em></strong></p>
Akut Taşlı Kolesistit
Etiketlerkolesistit, cerrahi teknik, akut kolesistit, komplikasyon
AmaçBu modülün amacı; akut taşlı kolesistit hastalığını tartışmak, tanı ve tedavi yöntemleri üzerine görüş bildirmektir.
Cerrahi Yara ve Yönetimi - 1
Etiketlercerrahi yara, travma, kontamine yara, kirli yara, hematom, seroma, cerrahi alan infeksiyonları
AmaçModül öğrenim hedefleri; Bu modülde, Cerrahi yaranın tanımı, cerrahi yaranın iyileşmesi, cerrahi yaranın sınıflandırılması, cerrahi yarada gelişebilecek komplikasyonlar, önlenmesi ve tedavisi ve acil servise getirilen travma sonrası oluşmuş yaraya yaklaşım konularında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Cerrahi Yara ve Yönetimi - 2
Etiketlerantibiyotik, antibiyotik profilaksisi, yara bakımı, TIME prensibi
AmaçBu modülde, operasyon türüne göre antibiyotik profilaksisi ve yara bakımı konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Dalak Yaralanmaları
Etiketlerdalak yaralanmaları
AmaçBu modülde, dalak yaralanmaları hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Hasar Kontrol Cerrahisi (HKC)
Etiketlerhasar, HKC, asidoz, hipotermi, koagülopati, koagülopati, laparotomi, definitif cerrahi
AmaçHasar Kontrol Cerrahisinin amacı, ciddi travmalı hastalarda, fizyolojik ve metabolik dengedeki bozukluklar dikkate alınarak bu dengeyi daha fazla bozmamak için kalıcı anatomik onarımların daha sonra yapılmasını sağlamaktır. Bu modülde; hasar kontrol cerrahisi hakkında bilgi verilecek ve aşamaları anlatılacaktır.
İntraabdominal İnfeksiyonlarda Antibiyotik Tedavisi
Etiketlerolgu, intraabdominal, infeksiyon, antibiyotik, barsak rezeksiyonu, anastomoz, abdominal, nekrotizan, bogata bag, perkütan drenaj, enterokok , enterobakter, aminoglikozid, pseudomonas aeruginosa, acinetobacter spp, candida , peritonit, abse, primer, sekonder, postoperatif, sepsis
Amaçİntraabdominal infeksiyon modülü, intraabdominal infeksiyonlarla ilgili etiyoloji, fizyopatoloji, etkenler, klinik, tanı, tedavi biçimleri-seçenekleri ve prognoz üzerinde çağdaş bilgi vermeyi hedeflemektedir. Modül tamamlandığında katılımcının modülden öğrendiklerini intraabdominal infeksiyonlu hastalarda kullanabilmesi, tanı tedavi ve takip aşamalarında analitik tartışma bilgisiyle donanması ve bu tür hastaların sağaltımında başarı sağlanması hedeflenmiştir.
Karaciğer Yaralanmalarında Cerrahi Tedavi
Etiketlerkaraciğer yaralanmaları, cerrahi
AmaçBu modülde, karaciğer yaralanmalarında cerrahi tedavi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Karaciğer Yaralanmalarında Non-operatif Tedavi
Etiketlerkaraciğer yaralanmaları, non-operatif tedavi
AmaçBu modülde, karaciğer yaralanmalarında non-operatif tedavi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Karaciğer Yaralanmalarında Tanı Yöntemleri
Etiketlerkaraciğer yaralanmaları
AmaçBu modülde, karaciğer yaralanmalarında tanı yöntemleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Karın Ağrısı - Tanı ve Nedenleri
Etiketlerkarın, ağrı, fizik muayene, tanı
AmaçBu modülde günlük pratikte en sık karşılaşılan sorunlardan biri olan karın ağrısının temel özelliklerini, ağrı tiplerini, etyolojiye bağlı olarak gelişen ağrı desenlerini, lokalizasyona göre ağrı nedenlerini gözden geçirerek, karın ağrısı ile başvuran hastanın değerlendirilmesinde fizik muayene yöntemlerinde dikkat edilecek noktalara değinilecek ve ağrıya eşlik eden bazı belirtilerden bahsedilecektir.
Karın Ağrısı - Temel Bilgiler
Etiketlerkarın, ağrı, inervasyon, visseral ağrı, somatik ağrı, yansıyan ağrı
AmaçBu modülde günlük pratikte en sık karşılaşılan sorunlardan biri olan karın ağrısının temel özelliklerini, ağrı tiplerini, etyolojiye bağlı olarak gelişen ağrı desenlerini, lokalizasyona göre ağrı nedenlerini gözden geçirerek, karın ağrısı ile başvuran hastanın değerlendirilmesinde fizik muayene yöntemlerinde dikkat edilecek noktalara değinilecek ve ağrıya eşlik eden bazı belirtilerden bahsedilecektir.
Karın İçi Basınç Artışı
Etiketlerbasınç artışı, karın kapatılması, abdominal kompartman sendromu, pascal yasası, dijital monitorizasyon cihazı
AmaçBu modülün amacı karın içi basınç artışı ve bununla ilintili patolojik süreçlerin güncel bilgiler eşliğinde irdelenmesi ile klinik pratiğinde yer alan tanı ve tedavi yaklaşımların değerlendirilmesi ve anlaşılmasıdır.
Kolonun ve Rektumun Travmatik Yaralanmaları
Etiketlerrektum, travma, kolon, yara, yaralanma
AmaçBu modülde öngörülen öğrenme hedefi; Kolon, rektumun yaralanmalarında tanı ve tedavi yaklaşımları ile sivil-askeri yaralanmalar arasındaki farkın öğrenilmesi, tedavi algoritmalarının ortaya konulmasıdır.
Künt Karın Travmaları ve Nonoperatif Tedavi Yaklaşımları
Etiketlerbatın, mezenterik damar, pankreas yaralanması, yara, organ, travma, karın
Amaç80&#039;li yıllarda bilgisayarlı tomografinin klinik kullanıma girmesi ile popülarize olan künt batın travmalarında non operatif tedavi ile ilgili olarak bilgilerin güncellenmesi, tartışmalı konuların son dönem yapılan kanıt değeri yüksek çalışmaların ışığında tekrar değerlendirilmesidir.
Laparoskopik Apandektomi
Etiketlerlaparoskopi
AmaçBu modülde, laparoskopik apandektominin teknik özellikleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Laparoskopik Duodenografi
Etiketlerlaparoskopi
AmaçBu modülde, laparoskopik duodenorafinin teknik özellikleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Pankreas Yaralanmaları
Etiketlerpankreas
AmaçBu modülde, pankreas yaralanmaları hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Penetran Karın Travmaları
Etiketlertravma, karın
AmaçBu modülde, penetran karın yaralanmalarında izlenmesi gereken algoritmaları hatırlatmak hedeflenmiştir.
Penetran Travmalarda Laparoskopi
Etiketlerpenetran travma
AmaçBu modülde, penetran travmalarda laparoskopi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Resusitatif Torakotomi
Etiketlertorakotomi , torakostomi, torasentez, resusitasyon
AmaçBu modülün amacı, Resusitatif Torakotomi, Torakostomi ve Torasentez?yi tartışmak ve tedavilerei hakkında bilgi vermektir.
Sık Olmayan veya Alışılmadık Akut Kolesistit
Etiketlerkolesistit, akut kolesistit, antibiyotik, geriatrik, pediatrik
AmaçBu modülün amacı; Sık Olmayan veya Alışılmadık Akut Kolesistitleri incelemek tanı ve tedavi yönlemlerini incelemek, pediatrik ve geriatrik hastalarda bu hastalığı incelemektir.
Şokta Güncel Yaklaşım
Etiketlerşok, preferik dolaşım, hipovolemik şok, septik şok, kardiyojenik şok, nörojenik şok, santral venöz basınç
AmaçBu modül ile katılımcılara şokun tanımı, sınıflandırılması, şokta fizyopatolojik değişiklikler, şoktaki hastaya yaklaşım ve tedaviler konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Solid Organ Travmaları
Etiketlertravma, solid organ
AmaçBu modülde, solid organ yaralanmalarına genel yaklaşım hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Torakoabdominal Travmalarda Videoendoskopinin Yeri
Etiketler
AmaçBu modülde, torakoabdominal yaralanmalara yaklaşım hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Travmalı Olgularda Tanısal ve Terapötik Laparoskopi
Etiketlertravma, tanısal laparoskopi, terapötik laparoskopi
AmaçBu modülde, travmalı olgularda tanısal ve terapötik laparoskopi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Yanıklar
Etiketleryanık, yara, yaralanma
AmaçBu modülün amacı yanık hastalarında erken dönemde uygulanan temel tanı ve tedavi girişimlerini anlatmak, ortaya çıkabilecek komplikasyonları tanımlamaktır.
Yanıklarda Yara Bakımı & Cerrahi Tedavi
Etiketleryaralanma, yanık, yara, cerrahi teknik, cerrahisi endikasyon, komplikasyon
AmaçBu modülün amacı yanıklarda yara bakımı ve cerrahi tedaviyi anlatmaktır.