This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Adrenal Cerrahisi
Etiketleradrenal, adrenalektomi, adrenal bez, diseksiyon, laparoskopi, transabdominal, video
AmaçGünümüzde küçük fonksiyonel kitlelerde altın standart olarak kabul edilen laparoskopik adrenalektomi ameliyatları videolar ile anlatılmaktadır. Bu modül transabdominal, lateral retroperitoneal ve posterior retroperitoneal adrenalektomi ameliyatlarını gösteren videoları içermektedir.
Adrenal Kitlelerde Görüntüleme
Etiketleradrenal, kitle
AmaçBu modülde, adrenal kitlelerin selim/malign ayırıcı tanısı için kullanılan görüntüleme tetkiklerinin olgu örnekleriyle yorumlanması hedeflenmiştir.
Adrenal Kitlelere Yaklaşım
Etiketlerdiseksiyon, median ven, ven, adrenal, adrenal bez, hiperaldosteronizm, hiperadrenokortisizm, insidentaloma, konstast, MRI, retroperitonal, transabdominal, adrenalektomi, laparoskopi
AmaçAdrenal bez anatomisi ve fizyolojisini içeren kısa bilgilerle başlayan bu modülde, adrenal bez hastalıkları hakkında ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Klinik uygulamada adrenal insidental bir kitle ile karşılaşıldığı zaman yaklaşımın ne olması gerektiği, görüntüleme tetkikleri ile bu kitlelerin selim/habis ayırımının nasıl yapıldığı, cerrahi tedavi endikasyonları, cerrahi tedavi seçenekleri tartışılmıştır.
İzlem
Etiketlerkanser, tiroid, tiroid kanseri, kanser tedavisi sonrası takip, TNM, iyi diferansiye tiroid kanseri, papiller tiroid kanseri, enkapsüle foliküler tiroid kanseri, tiroglobulin, bazal tiroglobulin, stimüle tiroglobulin, anti-tiroglobulin antikoru, anti-tg antikoru, boyun ultrasonografisi, Tüm vücut I131 sintigrafisi , TSH, TSH supresyonu, TSH stimülasyonu, levotiroksin, rekombinan TSH, kanıta dayalı tıp
AmaçBu eğitim modülünün amacı iyi diferansiye tiroid kanserlerinin tedavisi sonrası hastaların risk stratifikasyonun nasıl yapılması, risk kategorisine göre nasıl bir takip zamanlaması izlenmesi, her bir aşamada hangi usullerin uygulanması gerektiği ve nüksü gösteren bulguların neler olduğu konularında kanıt seviyesi yüksek yayınlar ve uzman görüşler doğrultusunda izleyiciye bilgi vermektir.
Komplikasyonlar
Etiketlerkanser, laparoskopi, ligasyon, MRI, tiroid, tiroid kanseri
AmaçTiroid ameliyatları sonrası gelişebilecek komplikasyonlar ve bunlara karşı alınabilecek önlemler konusunda detaylı bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.
Lateral Boyun Diseksiyonu
Etiketleriyi diferansiye tiroid kanseri, boyun, lenf metastazı, diseksiyon
AmaçBu eğitim modülünün amacı iyi diferansiye tiroid kanserlerinin en sık metastaz yaptığı boyun lenfatiklerinden lateral boyun lenf bezlerine yaklaşımı, diseksiyon endikasyonlarını, anatomisini ve diseksiyon tekniğini anımsatmaktır. Lateral boyun diseksiyonu ameliyatının farklı aşamaları farklı hastalardaki video çekimleri ile sunulmuştur.
Primer Hiperparatiroidi?de Cerrahi Tedavi
Etiketlerparatiroid bezi, eksplorasyon teknikleri, cerrahisi endikasyon
AmaçBu modül Primer Hiperparatiroidi?de cerrahi tedaviyi göstermektir.
Primer Hiperparatiroidi'de Tanı, Klinik Bulgular ve Ameliyat Endikasyonları
Etiketlerparatiroid bezi, pHPT, kalsiyum, vitamin
AmaçBu modül Primer Hiperparatiroidi?de tanıyı, klinik bulguları belirtmek ve ameliyat endikasyonlarını açıklamaktadır.
Primer Hiperparatiroidide Görüntüleme Yöntemleri
Etiketlerparatiroid bezi, görüntüleme, PTH, ölçüm teknikleri
AmaçBu modül Primer Hiperparatiroidi?de görüntüleme yöntemlerini açıklamaktadır.
Proflaktik santral lenf diseksiyonu: Yandaş ve karşıt görüşler
Etiketlersantral boyun lenfatik diseksiyonu
AmaçBu modülde, proflaktik santral lenf diseksiyonunun tanımı, papliller tiroid kanserinde lokal nüks ve sağ kalıma etkisi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Tanı ve Tedavi İlkeleri
Etiketlertiroid, tiroid kanseri, kanser, AMES, AGES, MACIS, TNM, iyi diferansiye tiroid kanseri, papiller tiroid kanseri, foliküler tiroid kanseri, minimal invaziv foliküler tiroid kanseri, enkapsüle foliküler tiroid kanseri, yaygın invaziv foliküler tiroid kanseri, hürthle hücreli tiroid kanseri, tiroidektomi, hemitiroidektomi, total tiroidektomi, santral boyun lenfatik diseksiyonu, lateral boyun lenfatik diseksiyonu, kanıta dayalı tıp
AmaçBu eğitim modülünün amacı iyi diferansiye tiroid kanserlerinin sınıflaması, hem genel hem de hastalıksız sağkalım için günümüzde kullanılan evreleme / risk stratifikasyon sistemleri, risk düzeyine göre papiller ve foliküler tiroid kanserlerinde tiroide, santral boyun ve lateral boyun lenfatiklerine ne genişlikte cerrahi tedavi uygulanması konusunda kanıt seviyesi yüksek yayınlar ve uzman görüşler doğrultusunda izleyiciye bilgi vermektir.
Tiroid Kanserinde ATA Kılavuzu Önerileri
Etiketlerkanıta dayalı tıp, tiroid kanseri, Tüm vücut I131 sintigrafisi
AmaçTiroid kanserlerinde ATA kılavuzu önerilerinin özetlenmesi
Tiroid Nodüllerinde ATA Kılavuzu Önerileri
Etiketler
AmaçBu modülün amacı; ATA kılavuzunun tiroid nodüllerine yaklaşım ile ilgili önerilerini gözden geçirmek ve bu öneri güçlerini değerlendirmektir.
Tiroid Nodüllerinde Ultrasonografi
Etiketlerultrasonografi, tiroid
AmaçTiroid nodüllerinin ultrasonografi ile değerlendirilmesi, selim ve malign nodül özellikleri, İİAB endikasyonları, servikal lenf ganglionlarının ultrasonografi ile değerlendirilmesi
Tiroid Nodülüne Yaklaşım
Etiketlerkanser, tiroid, tiroid kanseri, nodüler guatr, multinodüler guatr, soliter nodüler guatr, fonksiyon testleri, TSH, tiroid sintigrafisi, kalsitonin, tiroglobulin, otoimmün tiroid antikorları, ultrasonografi, ince iğne aspirasyon biyopsisi, foliküler neoplazi, hürthle hücreli neoplazi, tiroidektomi, hemitiroidektomi, subtotal tiroidektomi, total tiroidektomi
AmaçBu eğitim modülünün amacı tiroidde yakınma sonucu ya da insidental olarak saptanan nodüllere rasyonel klinik yaklaşım basamaklarını (öykü, fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme), bahsi geçen her bir basamakta dikkat edilmesi gereken pratik noktaları, cerrahi tedavi gerektiren durumları ve cerrahi tedavi prensiplerini kanıt seviyesi yüksek yayınlar ve uzman görüşler doğrultusunda izleyiciye aktarmaktır.
Total Tiroidektomi ve Santral Diseksiyon
Etiketlertiroid kanseri, diseksiyon, tiroid, kanser, median ven, ligasyon, rekürren, ste, video, ven, flep
AmaçBu eğitimin genel amacı tiroid kanseri tanı ve tedavisi konusundaki güncel bilgileri gözden geçirmek ve tiroid cerrahisinin ilkelerini anımsamaktır. <ul> <li>Tiroid nodüllerine yaklaşım,</li> <li>Tiroid kanserinde tanı ve tedavi ilkeleri,</li> <li>Tiroid kanserinde izlem</li> </ul> bölümlerinde tiroid nodülü ve tiroid kanserine yaklaşımla ilgili güncel genel bilgilerin verilmesi hedeflenmiştir. <ul> <li>Total tiroidektomi ve santral diseksiyon,</li> <li>Fonksiyonel boyun diseksiyonu,</li> <li>Komplikasyonlar</li> </ul> bölümlerinde tiroid kanserine yönelik cerrahi girişimler hatırlanacaktır. Farklı teknik uygulamaların görülebilmesi için ameliyatların aşamaları, değişik olgularda yapılan video çekimleri ile sunulmuştur.