This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Abdominal Grafi
Etiketlerabdominal
AmaçBu modülde, karın grafilerinin yorumlanması ve olgu örnekleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Adrenal Cerrahisi
Etiketleradrenal, adrenalektomi, adrenal bez, diseksiyon, laparoskopi, transabdominal, video
AmaçGünümüzde küçük fonksiyonel kitlelerde altın standart olarak kabul edilen laparoskopik adrenalektomi ameliyatları videolar ile anlatılmaktadır. Bu modül transabdominal, lateral retroperitoneal ve posterior retroperitoneal adrenalektomi ameliyatlarını gösteren videoları içermektedir.
Adrenal Kitlelerde Görüntüleme
Etiketleradrenal, kitle
AmaçBu modülde, adrenal kitlelerin selim/malign ayırıcı tanısı için kullanılan görüntüleme tetkiklerinin olgu örnekleriyle yorumlanması hedeflenmiştir.
Adrenal Kitlelere Yaklaşım
Etiketlerdiseksiyon, median ven, ven, adrenal, adrenal bez, hiperaldosteronizm, hiperadrenokortisizm, insidentaloma, konstast, MRI, retroperitonal, transabdominal, adrenalektomi, laparoskopi
AmaçAdrenal bez anatomisi ve fizyolojisini içeren kısa bilgilerle başlayan bu modülde, adrenal bez hastalıkları hakkında ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Klinik uygulamada adrenal insidental bir kitle ile karşılaşıldığı zaman yaklaşımın ne olması gerektiği, görüntüleme tetkikleri ile bu kitlelerin selim/habis ayırımının nasıl yapıldığı, cerrahi tedavi endikasyonları, cerrahi tedavi seçenekleri tartışılmıştır.
Akciğer Grafisine Sistematik Yaklaşım
Etiketlerakciger grafisi, sistematik inceleme
AmaçBu modülde, akciğer grafilerine sistematik yaklaşım hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Akciğer Grafisinin Değerlendirilmesi
Etiketlerakciger grafisi
AmaçBu modülde, akciğer grafilerinde anatomik yapıların yorumlanması hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Akciğer Röntgenogramında Kalite Ölçütleri
Etiketlerakciger grafisi, kalite
AmaçBu modülde, akciğer grafisinin kalite ölçütleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Akut Apandisit
Etiketlerakut, apandisit, fizyopatoloji
AmaçBu modülde öngörülen öğrenme hedefi; Akut apandistin etiyolojisi, akut apandisitin fizyopatolojisi, akut apandisitin kliniği hakkında bilgi vermek, akut apandisitin tanı ve tedavi yöntemlerini tartışmak, akut apandisitin komplikasyonları üzerinde durmak ve özel durumlardaki akut apandisite yaklaşımı tartışmaktır.
Akut Divertikülit
Etiketlerakut karın, akut batın, akut abdomen, akut divertikülit, sol alt karın ağrısı, Hinchey sınıflandırması, perkütan drenaj, olgu
AmaçAkut divertikülit modülü hafif akut divertikülit olgularında; öykü ve sorgulama, fizik bakı, laboratuvar, görüntüleme seçenekleri ve zamanlaması; divertikülit sınıflaması, akut divertikülitin ayırıcı tanısı, olgulara klinik yaklaşım tarzları, hastaneye yatış endikasyonları, medikal tedavi seçenekleri, perkütan girişim ve acil cerrahi operasyon endikasyonları, postoperatif takip protokolları ve tekrarlayıcı ataklar için cerrahi endikasyonları ve yandaş hastalığı olan olgularda cerrahi yaklaşım esasları hakkında katılımcıya ayrıntılı bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Akut Karın Ağrısı
Etiketlerakut, akut karın, karın, patofizyoloji, anamnez
AmaçBu modülde akut karın ağrısının tanımlanması, sınıflandırılması, klinik, radyolojik değerlendirmesinin öğrenilmesi hedeflenmektedir. Modülde sırası ile Akut Karın Ağrısının Tanım, Epidemiyoloji, Patofizyoloji, Sınıflandırma , Klinik Değerlendirme, Laboratuvar ve Radyolojik özellikleri ele alınacaktır.
Akut Karında Tanısal Laparoskopi
Etiketlerlaparoskopi, akut karın
AmaçBu modülde, akut karında videoendoskopik cerrahinin endikasyonları, avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Akut Kolanjit
Etiketlerakut, safra kesesi, tıkanıklık, drenaj, biliyer drenaj, geriatrik, pediatrik
AmaçSafra yollarında akımın yavaşlaması ya da tıkanıklığı sonucu oluşan infeksiyöz bir sendrom olan akut kolanjitin geniş tanımı yapılacak, etiyolojisi incelenecek, klinik ve radyolojik incelemelerin rolü belirtilecek ve tedavisi hakkında tartışılacaktır.
Akut Mezenter İskemi
Etiketlerakut mezenter iskemi, iskemi, AMİ, çöliak arter, barkow hattı
AmaçAkut Mezenter İskemi cerrahi kliniklerinde az rastlanmakla birlikte oldukça yüksek morbidite ve mortaliteye sahiptir. Hızlı ilerleyen klinik gidişe rağmen erken tanı koymada ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Günlük uygulamalarımızda, tanı konduğu anda da uygulanacak girişimsel radyoloji ve cerrahi teknikler açısından da belirsizlikler yaşanmaktadır. Bu modülde akut mezenter iskeminin etyolojisi ve tipleri hakkında genel bir bilgi verildikten sonra, mezenter alan vasküler yapısı hakkında detaylı bilgi verilecektir. Hastalığın fizyoloji ve hızlı seyri sırasındaki fizyopatolojisi anlatılacaktır. Semptom ve klinik gidiş anlatılacak, hastalığın tipleri hakkında detaylı irdeleme yapılacaktır. Konvansiyonel ve modern tüm tanı araçları gözden geçirilecek, gelecekte umut veren yeni tanı metodlarından da bahsedilecektir. Genel tedavi prensipleri, invazif ve noninvazif tedavi yöntemleri ayrıntılı ve karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Modülün sonunda, akut mezenter iskemi sorununa tanısal yaklaşımı ve tedavi prensiplerini içeren bir algoritma da sunulucaktır. <p style="font-size:10px;"><strong><em>Doç Dr. Gürsel Soybir<br> Çıkar çatışması açıklaması: Yok (Herhangi bir ilaç ve biyoteknoloji endüstrisi ile finansal ilişkisi yoktur).</em></strong></p>
Akut Taşlı Kolesistit
Etiketlerkolesistit, cerrahi teknik, akut kolesistit, komplikasyon
AmaçBu modülün amacı; akut taşlı kolesistit hastalığını tartışmak, tanı ve tedavi yöntemleri üzerine görüş bildirmektir.
Alt Gastrointestinal Sistem Kanamalarına Cerrahi Yaklaşım
Etiketlergastrointestinal sistem
AmaçBu modülde alt gastrointestinal sistem kanamaların yönetimi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Ameliyathane
Etiketlertemel cerrahi, temel cerrahi eğitim kursu
AmaçBu modülde, ameliyathane ve kuralları ile ilgili bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Anal Fissür
Etiketlerfissür, anal bölge, anal fissür, lineer yırtık, linea dentata, anal manometri, hipertoni, posterior, anterior, iskemi, anatomi, fizyopatoloji, etyopatogenez
AmaçBu eğitim modülünün amacı anorektal bölgenin benign hastalıklarından biri olan ve pratikte sık karşılaşılan Anal fissür ile ilgili güncel bilgileri gözden geçirmek ayrıca hastalığın tanısını doğru koymak, en uygun tedavi seçeneğini belirlemek ve tedavinin olası komplikasyonlarındaki yaklaşımların literatür bilgilerine uygun olarak yapılmasını sağlamaktır.
Antibiyotik Profilaksisi ve Cerrahi Alan Enfeksiyonlarını Azaltmada Diğer Yöntemler
Etiketlerenfeksiyon, antibiyotik, antibiyotik profilaksisi, beta laktam alerjisi, cerrahi alan infeksiyonları
AmaçBu modülde; cerrahi alan enfeksiyonlarının azaltılmasında başta antibiyotik profilaksisi olmak üzere diğer yöntemlerin gözden geçirilmesi hedeflenmiştir.
Araştırma Planlaması
Etiketlertez hazırlama, araştırma, planlama
AmaçBu modülde, rehber / danışman / mentor seçimi, fikir oluşturma, (tez konusu şeçimi), bilgiye ulaşma yöntemleri (literatür toplama), amacın belirlenmesi, çalışma tipinin belirlenmesi (insan/hayvan), hipotez oluşturma konularında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Araştırma Sonuçlarının Yazılımı Sunumu
Etiketleraraştırma, tez hazırlama, veri
AmaçBu modülde, araştırma sonuçları sunum kategorileri, yayınlanacak kaynak seçimi, kabul-red nedenleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Araştırma Tipleri
Etiketlertez hazırlama, araştırma, metadoloji, klinik
AmaçBu modülde klinik araştırma tipleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Araştırmaların Etik Boyutu
Etiketlertez hazırlama, onam, dilimleme, korsanlık
AmaçBu modülde, katılımcılara tıp etiğinin temel kavram ve ilkelerini tanımlama, tıbbi etik sorunların farkına varma, aydınlatılmış onamı etik açıdan tanımlama, insan hakları kavramının tarihsel köklerini tanımlama, bilim üretimindeki temel ilkeleri tanımlama, tıp alanında araştırmacının etik sorumluluğunu tanımlama, yayın etiğinin temel tanımlarını kavrama konularında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Araştırmanın Yürütülmesi
Etiketlertez hazırlama, araştırma, veri, veri tipleri, logbook
AmaçBu modülde, bir araştırmanın yürütülmesinde önemli rol oynayan kayıt tutma, veri tabanının hazırlanması ve kullanımı, log book oluşturma, alt yapı sağlama ,araştırıcı ve yardımcı personel görevlerinin tanımlanması hedeflenmiştir.
Asit-Baz Fizyolojisi
Etiketlerasit, baz, pHPT, böbrek, asidoz, hipoksi, hiperkapni, hiperkalemi
AmaçBu eğitim modülünde, asit-baz fiyolojisinin temel kavramları, asit-baz dengesinin bozulmasının tanımlanması ve bu sorunların tedavi ilkeleri gözden geçirilecektir.
Aydınlatılmış Onam
Etiketlermesleki destek, onam, bilimsel yayın
Amaç&quot;Aydınlatılmış Onam&quot; kursu erişkin yaşta, akli dengesi yerinde olan bir hastanın herhangi bir inceleme ve tedavi için onam vermek ya da vermemek hakkı üzerine hukuki ve prosedürel süreçler hakkında detaylı bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
Benign Meme Hastalıkları
Etiketlermeme, kitle, kist, lezyon, benign kitle
AmaçBu modülde, kistlerden, fibroadenomlardan, filloidesten ve diğer solid bening lezyonlardan bahsedilmektedir.
Bilim, Araştırma ve Yayın Etiği
Etiketlertez hazırlama, literatür, yayın etiği, araştırma
AmaçBu modülde katılımcılara bilim, araştırma ve yayın etiğinin temel kavram ve ilkelerini tanımlama, sorunların farkına varma konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Bilimsel Araştırmalar İçin Hakemlik
Etiketleraraştırma, araştırıcı, bilimsel yayın
AmaçBilimsel makale hakemliğinin tanımı, bilimsel makale hakemliği görevini kimlerin yapabileceği, bir dergi editöründen gelen bilimsel makale hakemliği davetinin nasıl yanıtlanacağı, bir dergi editöründen gelen bilimsel makale hakemliği davetinin hangi durumlarda kabul edilemeyebileceği, bilimsel bir makalenin nasıl değerlendirilmesi gerektiği, bilimsel makale değerlendirmesinin nasıl raporlanacağı, hakem raporunun editöre ve yazarlara yönelik bölümlerinde hangi bilgilerin yer alması gerektiği, hakemin temel görevinin yazarları yargılamak değil, makalenin bilimsel yönden değerlendirilmesini ve mümkünse iyileştirilmesini sağlamak olduğu konularında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Bilimsel Bir Makale Nasıl Sunulur?
Etiketlermakale, bilimsel yayın, mesleki destek
Amaç&quot;Makale Toplantıda Nasıl Sunulur?&quot; kursu, bir bilimsel makalenin tanımı, yazım ve basım formatı, bir makalede karşılaşılabilecek temel bilimsel kavramlar, standart bir makalenin bileşenleri, makale okurken izlenmesi gereken adımlar, dikkat edilmesi gereken noktalar ile yayımlanmış bir makalenin değerlendirilmesi ve bilimsel yayınlarda intihal başlıklarında ayrıntılı bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Bilimsel Makale Nasıl Okunur?
Etiketlerbilimsel yayın, makale
Amaç&quot;Bilimsel Makale Nasıl Okunur?&quot; kursu, bir bilimsel makalenin tanımı, yazım ve basım formatı, bir makalede karşılaşılabilecek temel bilimsel kavramlar, standart bir makalenin bileşenleri, makale okurken izlenmesi gereken adımlar, dikkat edilmesi gereken noktalar ile yayımlanmış bir makalenin değerlendirilmesi ve bilimsel yayınlarda intihal başlıklarında ayrıntılı bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Bir Cerrah İstatistik Anlatıyor
Etiketler
AmaçBu modülde; SPSS dosyasının verilerin kaydı için kullanımı, istatistik testlerinin tanıtımı, testlerin seçimi, ikili karşılaştırmalar, ikiden fazla grubun karşılaştırılması, risk faktörlerinin belirlenmesi, testlerin videolarla uygulamasının gösterilmesi, sık kullanılan grafik ve tabloların uygulamalı olarak gösterilmesi konularında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
Boyun Diseksiyonları
Etiketler
AmaçBu modülün amacı, boyun diseksiyonu hakkında tartışmak ve bilgi vermektir.
Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Azaltılması İçin Perioperatif Önlemler
Etiketlerenfeksiyon, antibiyotik profilaksisi, profilaksi, drape
AmaçBu modülde; cerrahi alan enfeksiyonlarının azalması için perioperatif önlemler gözden geçirilmesi hedeflenmiştir.
Cerrahi Sütürler
Etiketlertemel cerrahi, temel cerrahi eğitim kursu
AmaçBu modülde, sütür materyalleri ve sütür teknikleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Cerrahi Yara ve Yönetimi - 1
Etiketlercerrahi yara, travma, kontamine yara, kirli yara, hematom, seroma, cerrahi alan infeksiyonları
AmaçModül öğrenim hedefleri; Bu modülde, Cerrahi yaranın tanımı, cerrahi yaranın iyileşmesi, cerrahi yaranın sınıflandırılması, cerrahi yarada gelişebilecek komplikasyonlar, önlenmesi ve tedavisi ve acil servise getirilen travma sonrası oluşmuş yaraya yaklaşım konularında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Cerrahi Yara ve Yönetimi - 2
Etiketlerantibiyotik, antibiyotik profilaksisi, yara bakımı, TIME prensibi
AmaçBu modülde, operasyon türüne göre antibiyotik profilaksisi ve yara bakımı konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Cilt ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları
Etiketlercilt, yumusak doku, enfeksiyon
AmaçBu modülde, deri ve yumuşak doku infeksiyonlarında tanı ve tedavisi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Crohn Hastalığı ve Cerrahi Tedavisi
Etiketlercrohn hastaligi
AmaçBu modülde, crohn hastalığının tanı ve tedavisi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Dalak Yaralanmaları
Etiketlerdalak yaralanmaları
AmaçBu modülde, dalak yaralanmaları hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Damar Yaralanmaları Tecrübelerimiz Neler Öğretti?
Etiketlerdamar yaralanmalari
AmaçBu modülde, damar yaralanmalarına yaklaşım (tanı ve tedavi) hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Deneysel Araştırma Laboratuarlarında Hayvan Modelleri ve Deneysel Araştırma Laboratuarlarının Alt Yapısı
Etiketlerhayvan modelleri, hayvan deneyi, deneysel araştırma laboratuarları
AmaçBu modülde, deneysel araştırma laboratuarlarında hayvan modelleri ve deneysel araştırma laboratuarlarının alt yapısı hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Derin Ven Trombozu Tanı ve Tedavisi
Etiketlerven, tromboz
AmaçBu modülde, venöz tromboemboli insidansı, etyolojisi, tanı ve tadavisi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Diyabetik Ayak Tedavisi
Etiketlerdiyabetik ayak, nöropati, charcot ayağı
AmaçBu modül ile diyabetik ayak patogenizinde etkli faktörler, hasta eğitimi, risk faktörleri, hasta değerlendirme, sınıflandırma, hastalığın tanı ve tedavisi konusunda bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
Diyabetik Hastaların Preoperatif Hazırlığı
Etiketlercerrahisi endikasyon, sepsis, hiperkalemi, diyatermi, nöropati, obezite, görüntüleme, enfeksiyon
Amaç<ol> <li>Diyabetik hastalardaki preoperatif hazırlığın önemini bilmek</li> <li>Kan glukoz düzeyindeki değişikliklerin ne gibi durumlara yol açabildiğini kavramak</li> <li>Diyabetik hastalarda kardiyopulmoner risk değerlendirilmesinin önemli olduğunu belirtmek</li> <li>Diyabetik hastalarda preoperatif laboratuvar testlerinin önemini vurgulamak</li> <li>Kontrol altına alınmayan kan glukoz düzeylerinin ne gibi sorunlara yol açabileceğini vurgulamak</li> <li>Tip 1 ve 2 diyabeti olan hastalarda ameliyat öncesi dönemde hazırlığın nasıl olması gerektiğini belirtmek</li> </ol>
Drenler ve Kullanımı
Etiketlertemel cerrahi, temel cerrahi eğitim kursu
Amaç
Düğümler
Etiketlertemel cerrahi, temel cerrahi eğitim kursu
AmaçBu modülde, düğüm teknikleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
e-Kılavuz
Etiketlerkılavuz, kanıta dayalı tıp, nccn, Kolon Kanseri
Amaç<p>National Comprehensive Cancer Network (NCCN)</p> <p>a href="http://www.nccn.org" target="_blank">www.nccn.org</a></p>
e-Kılavuz
Etiketlerkılavuz, rektum, rektum kanseri, nccn, kanıta dayalı tıp
Amaç<p>National Comprehensive Cancer Network (NCCN)</p> <p><a href="http://www.nccn.org" target="_blank">www.nccn.org</a></p>
El Aletlerinin Kullanımı
Etiketlertemel cerrahi, temel cerrahi eğitim kursu
AmaçBu modülde, el aletleri ve kullanımları ile ilgili bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Elektif Eksploratuvar Laparotomi
Etiketlerlaparoskopi, laparotomi, cerrahisi endikasyon, ağrı, fizyopatoloji, eksplorasyon
AmaçGerek acil, gerekse elektif operasyonlarda yapılan batın içi eksplorasyon her cerrahın karşılaştığı bir durumdur. Bu modülde öncelikle batın içi ile ilgili fizyolojik bilgiler gözden geçirilecek ve ardından eksplorasyon teknikleri hakkında bilgi sunulacaktır.
Elektrocerrahi Prensipleri ve Kullanımı
Etiketlertemel cerrahi, temel cerrahi eğitim kursu
AmaçBu modülde, koterlerin kullanım prensipleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Etkin Konuşma Yapma Teknikleri
Etiketleretkin konuşma, tez hazırlama, araştırıcı
AmaçBu modülde, sunum öncesinde, sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler verilecektir.
Gastrik Bant
Etiketlergastrik bant
AmaçBu modülde, gastrik band ameliyatlarının endikasyonları, ameliyat tekniği ve komplikasyonları hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Gevşek Seton İle Tedavi Edilen Bir Transsfinkterik Fistül Olgusu
Etiketlerolgu, gevşek seton, transsfinkterik fistül, fistül
AmaçBir gerçek olgu üzerinden transfinkterik fistüllerin cerrahi tedavisinde sık kullanılan gevşek seton girişiminin cerrahi tekniğini göstermek, ameliyatın incelikli noktalarına dikkat çekmek
Güvenli Kolesistektomi
Etiketlerkolesistektomi
AmaçBu modülde, en sık yapılan cerrahi girişim olan kolesistektomiyi güvenli gerçekleştirmeye ilişkin bilgilerin verilmesi hedeflenmiştir.
Hasar Kontrol Cerrahisi (HKC)
Etiketlerhasar, HKC, asidoz, hipotermi, koagülopati, koagülopati, laparotomi, definitif cerrahi
AmaçHasar Kontrol Cerrahisinin amacı, ciddi travmalı hastalarda, fizyolojik ve metabolik dengedeki bozukluklar dikkate alınarak bu dengeyi daha fazla bozmamak için kalıcı anatomik onarımların daha sonra yapılmasını sağlamaktır. Bu modülde; hasar kontrol cerrahisi hakkında bilgi verilecek ve aşamaları anlatılacaktır.
Havayolu Yönetimi
Etiketlerobstruksiyon, hava yolu
AmaçBu modülde, hava yolu obstrüksiyon nedenleri ve hava yolu yönetiminin yapılması hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Hayvan Deneyleri: Tanımlar ve Uygulamalar
Etiketleretik kurul, hayvan deneyi, araştırıcı
AmaçBu modülde, deney hayvanı kullanarak bilimsel araştırma yapmak isteyen araştırıcılara başlangıç düzeyinde bilgiler verilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, temel bilimsel araştırma metodolojisinin rasyoneli, hayvan deneyi yerel etik kurullarına başvuru kapsamı içinde tartışılması sağlanacaktır. Bu modül ile araştırıcıların hayvan deneyleri yerel etik kurullarına başvuru dosyası hazırlamak için gerekli bilgileri edinmesi hedeflenmektedir.
Hemorodial Hastalık I: Patogenez/Klinik/Tanı
Etiketlerhemoroidektomi , hemoroid, patogenez
AmaçBu modülde a) hemoroidal hastalığın patogenezi ve kliniği hakkında detaylı bilgi verilecektir; b) hemoroidal hastalıkta uygulanabilecek tedavi seçeneklerinin endikasyonları, uygulama şekilleri, kısıtlılıkları, sonuçları ve komplikasyonları anlatılacak, yeni tedavi seçenekleri ve yöntemleri hakkında bilgi verilecektir.
Hemorodial Hastalık II: Tedavi/Hemoroidektomi/Yeni Teknolojiler
Etiketlerhemoroidektomi , hemoroid, patogenez
AmaçBu modülde a) hemoroidal hastalığın patogenezi ve kliniği hakkında detaylı bilgi verilecektir; b) hemoroidal hastalıkta uygulanabilecek tedavi seçeneklerinin endikasyonları, uygulama şekilleri, kısıtlılıkları, sonuçları ve komplikasyonları anlatılacak, yeni tedavi seçenekleri ve yöntemleri hakkında bilgi verilecektir.
Hepatik Rezeksiyonlar
Etiketlerhepatik rezeksiyonlar
AmaçBu modülde, karaciğer rezeksiyonu ile ilgili temel bilgiler verilmesi hedeflenmiştir.
Hepatoselüler Kanser ve Girişimsel Radyoloji
Etiketlerhepatom, hepatoselüler kanser, girişimsel radyoloji, lokal ablatif tedavi, hepatik arteriyel tedavi
AmaçBu modülün amacı; a) Hepatoselüler Kanser olgularında ?Girişimsel Radyolojik? yaklaşımı anlamak. b) Lokal ablatif tedavi yöntemlerinin rasyonelini ve sınırlarını anlamak. c) Hepatik arteriyel tedavilerin rasyonelini ve sınırlarını anlamak. d) Doğru hastaya doğru tedavinin verilmesinde ?multidisipliner? yaklaşımın (Tumor board) önemini anlatmaktır.
İntraabdominal İnfeksiyonlarda Antibiyotik Tedavisi
Etiketlerolgu, intraabdominal, infeksiyon, antibiyotik, barsak rezeksiyonu, anastomoz, abdominal, nekrotizan, bogata bag, perkütan drenaj, enterokok , enterobakter, aminoglikozid, pseudomonas aeruginosa, acinetobacter spp, candida , peritonit, abse, primer, sekonder, postoperatif, sepsis
Amaçİntraabdominal infeksiyon modülü, intraabdominal infeksiyonlarla ilgili etiyoloji, fizyopatoloji, etkenler, klinik, tanı, tedavi biçimleri-seçenekleri ve prognoz üzerinde çağdaş bilgi vermeyi hedeflemektedir. Modül tamamlandığında katılımcının modülden öğrendiklerini intraabdominal infeksiyonlu hastalarda kullanabilmesi, tanı tedavi ve takip aşamalarında analitik tartışma bilgisiyle donanması ve bu tür hastaların sağaltımında başarı sağlanması hedeflenmiştir.
İstatistiksel Testlerin Seçimi
Etiketleristatistik, hipotez, bağımlılık, t testi, Mann Whitney U testi, paired t testi, ANOVA, Kruskal Wallis testi, veri
Amaç&quot;İstatistiksel Testlerin Seçimi&quot; adlı kursumuz, İstatistiksel testlerin seçiminde kullanılan kriterlerin, çeşitli durumlarda hangi testleri tercih etmek gerektiğinin araştırılmasını amaçlamaktadır.
İyi Klinik Uygulamalar
Etiketlertez hazırlama, klinik, uygulama, ICH-GCP Prensipleri
AmaçBu modülde iyi klinik uygulamaların amacı, dayanağı, gerekliliği, standartlar, kılavuzlar ve presipler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
İyi Klinik Uygulamalar Hakkında Genel Bilgiler
Etiketlermonitör, SAK, İKU, GCP
AmaçBu modülde, katılımcılara İyi Klinik Uygulamaların tanımı, bu tanım içinde yere alan destekleyici, izleyici (Monitör), Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu (SAK) ve araştırmacının görev tanımları ve klinik araştırmanın planlanması, başlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılması aşamalarındaki rolleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
İzlem
Etiketlerkanser, tiroid, tiroid kanseri, kanser tedavisi sonrası takip, TNM, iyi diferansiye tiroid kanseri, papiller tiroid kanseri, enkapsüle foliküler tiroid kanseri, tiroglobulin, bazal tiroglobulin, stimüle tiroglobulin, anti-tiroglobulin antikoru, anti-tg antikoru, boyun ultrasonografisi, Tüm vücut I131 sintigrafisi , TSH, TSH supresyonu, TSH stimülasyonu, levotiroksin, rekombinan TSH, kanıta dayalı tıp
AmaçBu eğitim modülünün amacı iyi diferansiye tiroid kanserlerinin tedavisi sonrası hastaların risk stratifikasyonun nasıl yapılması, risk kategorisine göre nasıl bir takip zamanlaması izlenmesi, her bir aşamada hangi usullerin uygulanması gerektiği ve nüksü gösteren bulguların neler olduğu konularında kanıt seviyesi yüksek yayınlar ve uzman görüşler doğrultusunda izleyiciye bilgi vermektir.
Karaciğer Kitlelerine Yaklaşım
Etiketlerkitle, karaciger
AmaçBu modülde karaciğerde saptanan solid kitlelerin ayırıcı tanı ve tedavisinde temel ilkelerin sıralanması hedeflenmiştir.
Karaciğer Yaralanmalarında Cerrahi Tedavi
Etiketlerkaraciğer yaralanmaları, cerrahi
AmaçBu modülde, karaciğer yaralanmalarında cerrahi tedavi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Karaciğer Yaralanmalarında Non-operatif Tedavi
Etiketlerkaraciğer yaralanmaları, non-operatif tedavi
AmaçBu modülde, karaciğer yaralanmalarında non-operatif tedavi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Karaciğer Yaralanmalarında Tanı Yöntemleri
Etiketlerkaraciğer yaralanmaları
AmaçBu modülde, karaciğer yaralanmalarında tanı yöntemleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Karın Ağrısı - Tanı ve Nedenleri
Etiketlerkarın, ağrı, fizik muayene, tanı
AmaçBu modülde günlük pratikte en sık karşılaşılan sorunlardan biri olan karın ağrısının temel özelliklerini, ağrı tiplerini, etyolojiye bağlı olarak gelişen ağrı desenlerini, lokalizasyona göre ağrı nedenlerini gözden geçirerek, karın ağrısı ile başvuran hastanın değerlendirilmesinde fizik muayene yöntemlerinde dikkat edilecek noktalara değinilecek ve ağrıya eşlik eden bazı belirtilerden bahsedilecektir.
Karın Ağrısı - Temel Bilgiler
Etiketlerkarın, ağrı, inervasyon, visseral ağrı, somatik ağrı, yansıyan ağrı
AmaçBu modülde günlük pratikte en sık karşılaşılan sorunlardan biri olan karın ağrısının temel özelliklerini, ağrı tiplerini, etyolojiye bağlı olarak gelişen ağrı desenlerini, lokalizasyona göre ağrı nedenlerini gözden geçirerek, karın ağrısı ile başvuran hastanın değerlendirilmesinde fizik muayene yöntemlerinde dikkat edilecek noktalara değinilecek ve ağrıya eşlik eden bazı belirtilerden bahsedilecektir.
Karın İçi Basınç Artışı
Etiketlerbasınç artışı, karın kapatılması, abdominal kompartman sendromu, pascal yasası, dijital monitorizasyon cihazı
AmaçBu modülün amacı karın içi basınç artışı ve bununla ilintili patolojik süreçlerin güncel bilgiler eşliğinde irdelenmesi ile klinik pratiğinde yer alan tanı ve tedavi yaklaşımların değerlendirilmesi ve anlaşılmasıdır.
Karın İnsizyonları
Etiketlerinsizyon
AmaçBu modülde, cerrahide kullanılan karın insizyonlarının tarifi ve endikasyonları hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Kasık Fıtıkları
Etiketlerfıtık, kasık fıtığı, etyopatogenez, fıtık onarımları, inguinal herni, femoral herni
Amaç<p>Kasık fıtıkları, genel cerrahi polikliniklerine başvurular ve genel cerrahi ameliyatları içinde büyük bir paya sahiptir. Genellikle uzmanlık eğitiminin ilk yılında öğrenilmeye başlanın kasık fıtığı onarımları, her cerrahın tüm kariyeri boyunca en çok yapacağı ameliyatlardan biri olacaktır. Anatomisi karmaşık bir bölge olsa da cerrahisi major grubuna girmeyen kasık fıtıkları hakkında güncel bilgiye sahip olmak ve etkinliği güvenilir verilere göre en yüksek teknikleri bilmek hepimiz için önem taşımaktadır.</p> <p>Bu eğitim modülünde genel cerrahi uzmanlık eğitimi alan meslektaşlarımızın kasık fıtıkları konusunda edinmeleri yararlı olacak temel etiyolojik, epidemiyolojik, anatomik ve teknik bilgilere yer verilmiştir. Tüm metinlerin hazırlanmasında kanıta dayalı tıp ilkelerine bağlı kalmaya özen gösterilmiştir. Modül, animasyonlar ve videolarla desteklenerek izleyicinin anatomik ve teknik bilgileri somutlaştırması amaçlanmıştır.</p>
Kavramlar, Tutumlar, Beceriler
Etiketlertemel cerrahi, temel cerrahi eğitim kursu
AmaçBu modülde, temel cerrahi eğitim ile ilgili kavramlar, tutumlar ve beceriler hakında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Kist Hidatik: Temel Bilgiler
Etiketlerkist hidatik, ekinokok, alveolar, polikistik, ekinokokus granülosus
AmaçBu modülün amacı; Kist hidatik ile ilgili &quot;tedavi dışı&quot; temel bilgileri vermektir.
Klinik Araştırma Metodolojisi
Etiketleraraştırma, klinik, metodoloji, araştırıcı
AmaçBu modülde, çıkarımların belirlenmesi, örneklerin hesaplanması, çalışmaya uygunluk (alınma) / çıkarılma kriterlerinin belirlenmesi, ölçeklerin belirlenmesi ve tarifi, çalışmanın yürütülüş algoritmasının hazırlanması, kullanılacak istatistik yöntemleri belirlemesi konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Klinik Biyokimya Laboratuvar
Etiketlerklinik, biyokimya
AmaçBu modülde, laboratuar tetkiklerine genel bakış ve analizleri etkileyen süreçler hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Koledok Taşları
Etiketlerkoledok taşı
AmaçBu modülde, koledok taşlarının oluşumu, klinik belirtileri, tanı yöntemleri ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Kolonoskopi Prensipleri ve Uygulamaları
Etiketlerkolonoskopi, sedasyon, kanser, polip
AmaçBu modülde, kolonoskopi prensipleri ve pratik uygulamalarının kolorektal hastalıklardaki yeri anlatılmaktadır.
Kolonun ve Rektumun Travmatik Yaralanmaları
Etiketlerrektum, travma, kolon, yara, yaralanma
AmaçBu modülde öngörülen öğrenme hedefi; Kolon, rektumun yaralanmalarında tanı ve tedavi yaklaşımları ile sivil-askeri yaralanmalar arasındaki farkın öğrenilmesi, tedavi algoritmalarının ortaya konulmasıdır.
Kolorektal Poliplere Yaklaşım
Etiketlerpolip, kolorektal cerrahide , lezyon, adenom, pseudopolip, FAP, cold biopsi, hot biopsi, snare polipektomi, haggitt sınıflaması, polipektomi
AmaçKolorektal karsinomların %90 dan fazlasının kaynaklandığı kolorektal poliplerin teşhisi, tedavisi ve takiplerindeki güncel yaklaşımlar ele alınmıştır. Özellikle endoskopik girişim yapmayan cerrahların ve cerrahi asistanlarının poliklinikte sık karşılaştığı kolorektal polipli hastaların rutin takipleri için algoritmalar sunulmuştur.
Komplikasyonlar
Etiketlerkanser, laparoskopi, ligasyon, MRI, tiroid, tiroid kanseri
AmaçTiroid ameliyatları sonrası gelişebilecek komplikasyonlar ve bunlara karşı alınabilecek önlemler konusunda detaylı bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.
Künt Karın Travmaları ve Nonoperatif Tedavi Yaklaşımları
Etiketlerbatın, mezenterik damar, pankreas yaralanması, yara, organ, travma, karın
Amaç80&#039;li yıllarda bilgisayarlı tomografinin klinik kullanıma girmesi ile popülarize olan künt batın travmalarında non operatif tedavi ile ilgili olarak bilgilerin güncellenmesi, tartışmalı konuların son dönem yapılan kanıt değeri yüksek çalışmaların ışığında tekrar değerlendirilmesidir.
Laparoskopik Apandektomi
Etiketlerlaparoskopi
AmaçBu modülde, laparoskopik apandektominin teknik özellikleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Laparoskopik Biliopankreatik Diversion-Duodenal Switch
Etiketlerlaparoskopi
AmaçBu modülde, laparoskopik biliopankreatik diversion-duodenal switch hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Laparoskopik Duodenografi
Etiketlerlaparoskopi
AmaçBu modülde, laparoskopik duodenorafinin teknik özellikleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Laparoskopik Kasık Fıtıkları
Etiketlerlaparoskopi, fıtık, fıtık onarımları, cerrahisi endikasyon, TAPP
AmaçLaparoskopik kasık fıtığı onarım tekniklerinin detaylı bir şekilde ameliyat videoları eşliğinde sunulması ve cerrahların bu konuda bilgilendirilmesi.
Laparoskopik Kolon Cerrahisi
EtiketlerKolon Kanseri, kolon, laparoskopik rezeksiyon, hemikolektomi, sigmoid rezeksiyon, total proktokolektomi, ileal poş anal anastomoz
AmaçBu modülde, kolon kanseri tedavisinde uygulanan laparoskopik rezeksiyonlar hakkında teknik bilgilerin verilmesi hedeflenmiştir.
Laparoskopik Kolon ve Rektum Cerrahisinde Alt Yapı ve Eğitim
Etiketlerlaparoskopik kolesistektomi, laparoskopi, kolon, rektum
AmaçBu modülün amacı; laparoskopik kolan ve rektum cerrahisinde alt yapi ve egitim hakkında bilgi vermektir.
Laparoskopik Kolorektal Cerrahide Komplikasyonlar
Etiketleratnalı böbrek, ligasure yetersizliği, ileokolik diseksiyon, iliak arter yaralanması, presakral ven kanaması, duktus deferans kolon iskemisi
AmaçBu modülde, laparoskopik kolon cerrahisinde karşılaşılan komplikasyonlar konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Laparoskopik Rektum Cerrahisi
Etiketlerrektum kanseri, total mezorektal eksizyon, rektal prolapsus, posterior diseksiyon, rektopeksi
AmaçBu modülde rektum kanserinin laparoskopik yöntemle tedavisi konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Lateral Boyun Diseksiyonu
Etiketleriyi diferansiye tiroid kanseri, boyun, lenf metastazı, diseksiyon
AmaçBu eğitim modülünün amacı iyi diferansiye tiroid kanserlerinin en sık metastaz yaptığı boyun lenfatiklerinden lateral boyun lenf bezlerine yaklaşımı, diseksiyon endikasyonlarını, anatomisini ve diseksiyon tekniğini anımsatmaktır. Lateral boyun diseksiyonu ameliyatının farklı aşamaları farklı hastalardaki video çekimleri ile sunulmuştur.
Mamografik Tarama BI-RADS Mamografi BI-RADS US
Etiketlerbi-rads, meme, mamografi, ultrasonografi, tarama
AmaçBu modülde; mamografik tarama ve bi-rads sistemine göre mamografi ve US taramaları hakkında tartışılacaktır.
Meme Kanseri Gelişimi Açısından Yüksek Riskli Hastaya Yaklaşım
Etiketlerinvaziv meme kanseri, meme, izlem, tarama, tamoksifen
AmaçBu modülün amacı; risk grubuna giren kadınlar için bazı risk azaltıcı yöntemleri tanımlaktır. Bu risk azaltıcı yöntemlerin temel amacı kanserden korunma, sağkalım avantajı sağlama ve hayat kalitesinde artış sağlamaktır.
Meme Kanseri Riskli Kadın Değerlendirimi
Etiketlermeme, risk, genetik test, claus modeli
AmaçBu modülün amacı; meme kanseri için risk değerlendirmesinin ölçümünün nasıl yapılacağını belirtmek ve risk analizi hakkında fikir vermektir.
Meme Kanserinde Aksillaya Yaklaşım
Etiketlermeme, kanser, invaziv meme kanseri, aksilla, sentinel lenf nodu
AmaçBu modülde; aksiller disksiyon için patoloji evreleme yapmak, adjuvan tedavide hangi seçim yapılacağına karar vermek, lokal kontrolu sağlamak ve hastanın bundan sonraki korunurluğu hakkında bilgi edinmek konularına değinilmiştir.
Meme Kanserinde Evreleme, Evreye Göre Cerrahi Tedavi Yöntemleri ve Tedavi Sonrası İzlem
Etiketlerevreleme, meme, TNM, sentinel lenf nodu, bölgesel lenf nodu, duktal karsinoma
AmaçBu modülün amacı; meme kanseri için kullanılan evreleme sistemini açıklamak ve tedavi önerileri sunmaktır.
Meme Kanserinde Tarama
Etiketlermeme, kanser, tarama, tanı, mamografi
AmaçMeme kanserinin dünyada ve Türkiyedeki insidansını içeren bilgilerle başlayan bu modülde, meme kanseri taramasının önemi, tarama yöntemleri ve avantajları, meme kanseri riskine göre kadınların nasıl bir tarama programına dahil edilmeleri gerektiği, taramanın başlangıç yaşının ve tarama sıklığının nasıl olması gerektiği ve taramada doğruluğu etkileyen faktörler tartışılmıştır.
Meme Patolojisi
Etiketlertanı, meme, patoloji, patoloji raporu, kanser, invaziv meme kanseri, spesmen
AmaçBu modülde meme kanserli hastalarda; çıkarılan spesmenin laboratuara gönderilme ve istem formunun hazırlanması, patolojik labowatuar materyalinin incelenmeye hazrılanması, standart patoloji raporunun özellikleri, meme kanseri tipleri ve meme kanserinin patolojik özellikleri konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Meme Sağlığı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Kalite Yönetimi
Etiketlermeme, klinik, hizmet, tanı, tarama, kalite
AmaçBu modülde; meme sağlığı için sunulan hizmetlerin düzenlenmesi ve kalite yönetimi hakkında bilgi verilmeye calışılacaktır.
Meme Yakınmalarına Tanısal Yaklaşımlar
Etiketlertanı, meme, kitle, kist, meme başı, sitoloji, benign kitle, malign kitle
AmaçBu modülün amacı; meme polikliniğine başvuran hastalarda, semptomatik ve asemptomatik algoritmalar açıklanacaktır.
Memeye Yönelik Tanısal ve Cerrahi Girişimler
Etiketlermeme, tarama, tanı, cerrahi teknik
AmaçBu modülün amacı; memeye yönelik tanısal ve cerrahi girişimleri anımsatmaktır. memede kitle tanısal amaçlı incelenen bir hastada tanısal amaçlı olarak yapılabilecek biyopsi işlemlerini ve tekniklerini tanımlamak, teknik uygulamayı anlatmak, olası hataları ve komplikasyonları ve bunlara bağlı yaklaşımı gözden geçirmektir.
Mide Kanseri ve Cerrahi Yaklaşım
Etiketlermide kanseri, mide ca, erken mide kanseri, evreleme, adjuvan tedavi, splenektomi, pankreatektomi
AmaçBu modülde mide kanserinin Dünyada ve Türkiye&#039;deki insidansı epidemiyolojisi, preoperatif evreleme araçları konusunda bilgi verilecektir. Yaygın olarak kullanılan patolojik evreleme sistemleri incelenecektir. Erken mide kanseri tanımlanacak ve bu konudaki cerrahi algoritmalar konusundaki bilgiler aktarılacaktır. Mide kanseri cerrahisinde en önemli tartışma konusu olan genişletilmiş lenf adenektomilerin cerrahi tekniği slaytlar ve video sunumlarıyla anlatılacak, bu konudaki güncel tartışmaların sonuçları da aktarılacaktır. Splenektomi - pankreatektomi, geniş organ rezeksiyonları yapılmalı mıdır, hangi hastaya poş oluşturulmalı mıdır sorularına cevap verilmeye çalışılacaktır. Adjuvan tedavi uygulaması konusunda genel uygulamalar paylaşılacaktır.
Minimal İnvaziv ve Robotik Cerrahi
Etiketler
AmaçBu modülün amacı, minimak invaziv cerrahi ve robotik cerrahi yi incelemektir ve karşılastırmaktır.
Normal Olmayan Akciğer Grafileri
Etiketlerakciger grafisi
AmaçBu modülde, normal olmayan akciğer grafilerinin irdelenmesi hedeflenmiştir.
Obezite Hastalarında Preoperatif Hazırlık ve İzlem
Etiketlerpre-operatif hazırlık, post-operatif takip
AmaçBu modülde, obezite hastalarında preoperatif hazırlık ve izlem hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Obezite Tedavisinde Endoskopik Girişimler
Etiketlerobezite, endoskopik
AmaçBu modülde, obezite tedavisinde endoskopik girişimler hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Olgular Eşliğinde Panel - Yeterli Cerrahi Sonrasında RAI Gerekli midir?
Etiketler
AmaçBu modülün amacı, tiroidektomi cerrahisinde oluşabilecek komplikasyonlar hakkında bilgi vermek ve önlerini belirtmektir
Onkoplastik Meme Cerrahisi
Etiketlermastektomi , meme, onkoplastik, rekonstrüksiyon
AmaçBu modülün amacı; onkoloplatik cerrahi konusunda giriş niteliğinde bir bakış sağlamak ve bu konuya ilgi çekmektir.
Pankreas Kanseri
Etiketlerpankreas, kanser
AmaçBu modülde, pankreas tümörlerinin yönetimi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Pankreas Yaralanmaları
Etiketlerpankreas
AmaçBu modülde, pankreas yaralanmaları hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Penetran Karın Travmaları
Etiketlertravma, karın
AmaçBu modülde, penetran karın yaralanmalarında izlenmesi gereken algoritmaları hatırlatmak hedeflenmiştir.
Penetran Travmalarda Laparoskopi
Etiketlerpenetran travma
AmaçBu modülde, penetran travmalarda laparoskopi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Perianal Sepsis
Etiketlerabse, perianal sepsis, fistül, sepsis, seton yöntemi, cerrahi teknik
AmaçBu modülün amacı; Perianal sepsis ile ilgili genel bilgiler verebilmek, Perianal bölge anatomisini, Fizyopatolojisini, Perianal sepsis etiyolojisi ve etkenleri belirtmek ve çeşitli tedavi yöntemlerini gösterebilmektir.
Perianal Sepsis ve Perianal Fistül
Etiketler
Amaç
Perkutan Endoskopik Gastrostomi
Etiketlerendoskopik, gastrostomi
AmaçBu modülde PEG endikasyonları ve uygulaması ile ilgili teknik bilgiler hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Pilonidal Sinüs Hastalığı - 1
Etiketlerfissür, fenol
AmaçBu modülün amacı; Pilonidal Sinüs Hastalığının tanımını yapmak, görülme sıklığını tartışmak, tanı ve tedavi yöntemlerini belirtmektir.
Pilonidal Sinüs Hastalığı - 2
Etiketlerfenol, lay-open
AmaçBu modülün amacı; Pilonidal Sinüs Hastalığının tedavisinde kullanılan yöntemlerin karşılaştırmalı sonuçlarını ifade etmektir.
Postoperatif Ateş Nedenleri ve Değerlendirilmesi
Etiketlerpostoperatif, ateş, enfeksiyon
AmaçBu modülde, postoperatif ateş nedenleri, enfeksiyon ve enfeksiyon dışı nedenlerin ayırtedilmesi, erken ve geç dönemde görülen ateşte yaklaşım tarzları anlatılmıştır.
Postoperatif Hipotansiyon
Etiketlerpostoperatif, hemodinami, hipotansiyon, hemoraji
AmaçBu modülde, ameliyattan sonraki dönemde, özellikle ilk 24 saatte, hastanın hemodinamik açıdan takibinin önemi, hipotansiyonun nedenleri ve ayırıcı tanının yapılması ve postoperatif hipotansiyonun önemli nedeni olan hemorajiye yaklaşım konularının anlatılması hedeflenmiştir.
Postoperatif Oligüri Nedenleri ve Yaklaşım
Etiketleroligüri, postoperatif, böbrek, tanı
AmaçBu modülde, oligürinin önemi ve özellikle postoperatif dönemde böbrek kanlanmasının azalmasının yaratacağı sonuçlar ve çözümler, dehidratasyona yol açabilen ciddi kayıpları olan hastalarda sıvı gereksinimi ve oligürinin nedenleri ve ayırıcı tanının önemi konularının anlatılması hedeflenmiştir.
Preoperatif Hasta Değerlendirmesi
EtiketlerPreoperatif Hasta Değerlendirmesi
Amaç<ol> <li>Cerraha, hastasının medikal durumunu iyi değerlendirmesi gerektiğini vurgulamak</li> <li>Postoperatif komplikasyon oranları hakkında bilgi vermek ve bunların ne gibi yükler getirdiğini belirtmek</li> <li>Postoperatif dönemde görülen ve önlenebilir olan komplikasyonların neler olduğunu vurgulamak ve bunları önlemek için preoperatif değerlendirmenin amacına uygun yapılmasının önemini hatırlatmak</li> <li>Preoperatif değerlendirmenin en önemli adımlarından biri olan öykünün çok dikkatli alınmasının önemini bilmek</li> <li>Hastaya ait faktörlerin ne gibi sonuçlar doğurabileceğini vurgulamak</li> </ol>
Preoperatif Hasta Değerlendirmesi
EtiketlerPreoperatif Hasta Değerlendirmesi
AmaçBu modülde, preoperatif hasta değerlendirmesi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Preoperatif Hasta Değerlendirmesi (Akciğer Hastalığı)
EtiketlerPreoperatif Hasta Değerlendirmesi, akciğer hastalığı
AmaçBu modülde, preoperatif hasta değerlendirmesi (akciğer hastalığı) hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Preoperatif Hasta Değerlendirmesi (Karaciğer Hastalığı)
EtiketlerPreoperatif Hasta Değerlendirmesi, karaciğer hastalığı
AmaçBu modülde, preoperatif hasta değerlendirmesi (karaciğer hastalığı) hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Preoperatif Hasta Değerlendirmesi (Kardiyovasküler Hastalık)
EtiketlerPreoperatif Hasta Değerlendirmesi, kardiyovasküler hastalık
AmaçBu modülde, preoperatif hasta değerlendirmesi (kardiyovasküler hastalık) hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Primer Hiperparatiroidi?de Cerrahi Tedavi
Etiketlerparatiroid bezi, eksplorasyon teknikleri, cerrahisi endikasyon
AmaçBu modül Primer Hiperparatiroidi?de cerrahi tedaviyi göstermektir.
Primer Hiperparatiroidi'de Tanı, Klinik Bulgular ve Ameliyat Endikasyonları
Etiketlerparatiroid bezi, pHPT, kalsiyum, vitamin
AmaçBu modül Primer Hiperparatiroidi?de tanıyı, klinik bulguları belirtmek ve ameliyat endikasyonlarını açıklamaktadır.
Primer Hiperparatiroidide Görüntüleme Yöntemleri
Etiketlerparatiroid bezi, görüntüleme, PTH, ölçüm teknikleri
AmaçBu modül Primer Hiperparatiroidi?de görüntüleme yöntemlerini açıklamaktadır.
Proflaktik santral lenf diseksiyonu: Yandaş ve karşıt görüşler
Etiketlersantral boyun lenfatik diseksiyonu
AmaçBu modülde, proflaktik santral lenf diseksiyonunun tanımı, papliller tiroid kanserinde lokal nüks ve sağ kalıma etkisi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Proje Yazma ve Başvuru İşlemleri
Etiketlerproje yazma, araştırma, klinik, TUBİTAK
AmaçBu modülde, cerrahların klinik veya deneysel araştırmaları için gerekli maddi kaynaklara ulaşmak amacıyla başvurabilecekleri kurumlar, araştırma projesi hazırlarken dikkat etmeleri gereken konular ve etik kurul başvuruları hakkında bilgilendirme yapılması hedeflenmiştir.
PubMed'in Kullanımı
Etiketlerpubmed, mesh
AmaçPubMed, Amerika Ulusal Tıp Kütüphanesi (National Library of Medicine, NLM) tarafından hazırlanan bir sağlık ve biyolojik bilimler veritabanıdır. Bu veritabanında kayıtlı olan milyonlarca makale uygun yöntemlerle sorgulanıp istenen konuda bu güne kadar yazılan makalelerin neler olduğu görülebilir, bunlardan çoğunun özetleri ve bazılarının tam metni görülebilir. PubMed&#039;e http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed adresinden erişilir. PubMed&#039;in Kullanımı adlı kursumuz PubMed&#039;in ve MESH&#039;in özelliklerinin ve kullanımının gözden geçirilmesini amaçlamaktadır.
Rektum Cerrahisi
Etiketlervideo, rektum, rektum kanseri, diseksiyon, cerrahi teknik, mezorektal diseksiyon
Amaç&quot;Rektum Cerrahisi&quot; adlı kursumuzda rektum kanserine klinik biyolojik yaklaşım örnekleri sergilenmektedir. Animasyonlar ve gerçek ameliyat görüntülerinden oluşan kursumuz, 27 videodan oluşmaktadır.
Rektum Kanseri - Ekstralevator Abdominoperineal Rezeksiyon
Etiketlerrektum kanseri, rektum, ekstralevator, cerrahi teknik, total mezorektal eksizyon
AmaçEkstralevator abdominoperineal rezekisyon tekniğinin standart APR tekniğinden farkları, ne için yapılması gerektiği, hangi hastalara yapılması gerektiği ve nasıl yapılacağı hakkında bilgi verilecektir. Cerrahi anatomi detaylı olarak anlatılacak, ameliyat tekniği animasyon ve video destekli olarak sunulacaktır.
Reküren ve Lokal İleri Olguların Cerrahisi
Etiketler
AmaçBu modülün amacı, rekürren ve ileri olgulardan örnek vermek ve tedavileri hakkında bilgi vermektir.
Resusitatif Torakotomi
Etiketlertorakotomi , torakostomi, torasentez, resusitasyon
AmaçBu modülün amacı, Resusitatif Torakotomi, Torakostomi ve Torasentez?yi tartışmak ve tedavilerei hakkında bilgi vermektir.
Safra Taşı Hastalığı
Etiketlersafra kesesi
AmaçBu modülde, safra taşı hastalığının tanı ve tedavisi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Santral Venöz ve Arteriyel Kateterler
Etiketlersantral venoz, arteriyel kateterler
AmaçBu modülde, arteryel ve venöz katererlerin kullanım endikasyonlar, komplikasyonları ve kateterların özellikleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Sarılığa Yaklaşım
Etiketlersarılık
AmaçBu modülde, sarılığa yaklaşım ile ilgili bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Sepsis ve Septik Şok
Etiketlersepsis, septik şok
AmaçBu modülde, sepsis ve septik şok tanımı ve tedavisi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Sık Olmayan veya Alışılmadık Akut Kolesistit
Etiketlerkolesistit, akut kolesistit, antibiyotik, geriatrik, pediatrik
AmaçBu modülün amacı; Sık Olmayan veya Alışılmadık Akut Kolesistitleri incelemek tanı ve tedavi yönlemlerini incelemek, pediatrik ve geriatrik hastalarda bu hastalığı incelemektir.
Skorlama Sistemleri
Etiketlerskorlama
AmaçBu modülde, skorlama sistemleri ve klinikte kullanımı hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Şokta Güncel Yaklaşım
Etiketlerşok, preferik dolaşım, hipovolemik şok, septik şok, kardiyojenik şok, nörojenik şok, santral venöz basınç
AmaçBu modül ile katılımcılara şokun tanımı, sınıflandırılması, şokta fizyopatolojik değişiklikler, şoktaki hastaya yaklaşım ve tedaviler konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Solid Organ Travmaları
Etiketlertravma, solid organ
AmaçBu modülde, solid organ yaralanmalarına genel yaklaşım hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Splenektomi Endikasyonları
Etiketlersplenektomi
AmaçBu modülde; Splenomegali nedenleri ve splenektomi endikasyonları ve hematolojik dalak hastalıklarında ameliyat öncesi hazırlık konularında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Standart Dışı Olgularda Laparoskopik Yaklaşımlar
Etiketlernüks kolon tümörü, cT4 kolon tümörü, çoklu organ rezeksiyonu, ileal karsinoid tümör, kolovezikal fistül, hartman stoma
AmaçBu modülde, laparoskopik cerrahi ile standart dışı olgulara yaklaşım konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Tanı ve Tedavi İlkeleri
Etiketlertiroid, tiroid kanseri, kanser, AMES, AGES, MACIS, TNM, iyi diferansiye tiroid kanseri, papiller tiroid kanseri, foliküler tiroid kanseri, minimal invaziv foliküler tiroid kanseri, enkapsüle foliküler tiroid kanseri, yaygın invaziv foliküler tiroid kanseri, hürthle hücreli tiroid kanseri, tiroidektomi, hemitiroidektomi, total tiroidektomi, santral boyun lenfatik diseksiyonu, lateral boyun lenfatik diseksiyonu, kanıta dayalı tıp
AmaçBu eğitim modülünün amacı iyi diferansiye tiroid kanserlerinin sınıflaması, hem genel hem de hastalıksız sağkalım için günümüzde kullanılan evreleme / risk stratifikasyon sistemleri, risk düzeyine göre papiller ve foliküler tiroid kanserlerinde tiroide, santral boyun ve lateral boyun lenfatiklerine ne genişlikte cerrahi tedavi uygulanması konusunda kanıt seviyesi yüksek yayınlar ve uzman görüşler doğrultusunda izleyiciye bilgi vermektir.
Tanımlayıcı İstatistikler ve Normal Dağılım
Etiketlerolgu, istatistik
Amaç&quot;Tanımlayıcı İstatistikler ve Normal Dağılım&quot; adlı kursumuz, belli başlı tanımlayıcı istatistiklerin, normal dağılımın ne olduğunun ve normal dağılıma nasıl karar verileceğinin araştırılmasını amaçlamaktadır.
Tez Yazım Teknikleri
Etiketlertez hazırlama, araştırma
AmaçBu modülde genel yazım özelliklerinin sıralanması, tez metninin düzenlenmesi, tez kapağı, özel sayfalar ve dizinler hakkında teknik bilgi veirlmesi, şekil-formül ve tablolar, ekler ve kaynaklar bölümünün hazırlanması konularına değinilecektir.
Tip 2 diyabetin cerrahi tedavisi
Etiketlercerrahi
AmaçBu modülde, tip 2 diyabetin cerrahi tedavisinde güncel bilgilerin özetlenmesi amaçlanmıştır.
Tiroid Kanserinde ATA Kılavuzu Önerileri
Etiketlerkanıta dayalı tıp, tiroid kanseri, Tüm vücut I131 sintigrafisi
AmaçTiroid kanserlerinde ATA kılavuzu önerilerinin özetlenmesi
Tiroid Nodüllerinde ATA Kılavuzu Önerileri
Etiketler
AmaçBu modülün amacı; ATA kılavuzunun tiroid nodüllerine yaklaşım ile ilgili önerilerini gözden geçirmek ve bu öneri güçlerini değerlendirmektir.
Tiroid Nodüllerinde Ultrasonografi
Etiketlerultrasonografi, tiroid
AmaçTiroid nodüllerinin ultrasonografi ile değerlendirilmesi, selim ve malign nodül özellikleri, İİAB endikasyonları, servikal lenf ganglionlarının ultrasonografi ile değerlendirilmesi
Tiroid Nodülüne Yaklaşım
Etiketlerkanser, tiroid, tiroid kanseri, nodüler guatr, multinodüler guatr, soliter nodüler guatr, fonksiyon testleri, TSH, tiroid sintigrafisi, kalsitonin, tiroglobulin, otoimmün tiroid antikorları, ultrasonografi, ince iğne aspirasyon biyopsisi, foliküler neoplazi, hürthle hücreli neoplazi, tiroidektomi, hemitiroidektomi, subtotal tiroidektomi, total tiroidektomi
AmaçBu eğitim modülünün amacı tiroidde yakınma sonucu ya da insidental olarak saptanan nodüllere rasyonel klinik yaklaşım basamaklarını (öykü, fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme), bahsi geçen her bir basamakta dikkat edilmesi gereken pratik noktaları, cerrahi tedavi gerektiren durumları ve cerrahi tedavi prensiplerini kanıt seviyesi yüksek yayınlar ve uzman görüşler doğrultusunda izleyiciye aktarmaktır.
Tiroidektomide Komplikasyonlar ve Önlemler
Etiketler
AmaçBu modülün amacı, tiroidektomi cerrahisinde oluşabilecek komplikasyonlar hakkında bilgi vermek ve önlerini belirtmektir
Tıbbi Araştırmalarda Çalışma Tasarımı
Etiketlerİstatistik, mesleki destek, hipotez, istatistiksel metotlar
Amaç&quot;Tıbbi Araştırmalarda Çalışma Tasarımı&quot; adlı modülümüz, çalışma tasarımının temel ilkelerinin ve belli başlı çalışma tiplerinin araştırılmasını amaçlamaktadır.
Tıbbi İstatistik
Etiketlertıbbi istatistik, veri tipleri, tek değişkenli analiz
AmaçBu modülde tıbbi istatistikde veri tipleri, tiplerin sunulması ve tek değişkenli analiz yöntemleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Torakoabdominal Travmalarda Videoendoskopinin Yeri
Etiketler
AmaçBu modülde, torakoabdominal yaralanmalara yaklaşım hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Total Tiroidektomi ve Santral Diseksiyon
Etiketlertiroid kanseri, diseksiyon, tiroid, kanser, median ven, ligasyon, rekürren, ste, video, ven, flep
AmaçBu eğitimin genel amacı tiroid kanseri tanı ve tedavisi konusundaki güncel bilgileri gözden geçirmek ve tiroid cerrahisinin ilkelerini anımsamaktır. <ul> <li>Tiroid nodüllerine yaklaşım,</li> <li>Tiroid kanserinde tanı ve tedavi ilkeleri,</li> <li>Tiroid kanserinde izlem</li> </ul> bölümlerinde tiroid nodülü ve tiroid kanserine yaklaşımla ilgili güncel genel bilgilerin verilmesi hedeflenmiştir. <ul> <li>Total tiroidektomi ve santral diseksiyon,</li> <li>Fonksiyonel boyun diseksiyonu,</li> <li>Komplikasyonlar</li> </ul> bölümlerinde tiroid kanserine yönelik cerrahi girişimler hatırlanacaktır. Farklı teknik uygulamaların görülebilmesi için ameliyatların aşamaları, değişik olgularda yapılan video çekimleri ile sunulmuştur.
Transplantasyon Yapılan Hastalarda Diğer Cerrahi Sorunlara Yaklaşım
Etiketlertransplantasyon
AmaçBu modülde, transplantasyon yapılan hastalarda diğer cerrahi sorunlara yaklaşım hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Travmalı Olgularda Tanısal ve Terapötik Laparoskopi
Etiketlertravma, tanısal laparoskopi, terapötik laparoskopi
AmaçBu modülde, travmalı olgularda tanısal ve terapötik laparoskopi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Türk Cerrahi Derneği Tarihçesi
Etiketlerturk cerrahi dernegi tarihi
AmaçBu modülde, kuruluşundan günümüze TCD tarihi ile ilgili bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Ülseratif Kolit Hastalığında Cerrahi Tedavi
Etiketlerülseratif kolit
AmaçBu modülde, ülseratif kolit tanı ve tedavisi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Üretral ve Suprapubik Kateterizasyon
Etiketleruretral, kateterizasyon
AmaçBu modülde, üretral ve suprapubik kateterizasyon uygulamaları, endikasyonları ve komplikasyonları hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları
Etiketlergastrointestinal sistem
AmaçBu modülde üst gastrointestinal sistem kanamaların yönetimi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Varis
Etiketler
AmaçBu modülde kronik venöz yetmezliğin etyolojisi, sınıflaması ve tedavisi konularında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Vasküler Anastomoz
Etiketleranastomoz, cerrahi teknik, olgu
AmaçBu modülde damar anastomozunda kullanılan araç ve gereçlerin, uç-uca ve uç-yan damar anastomozu tekniğinin ve anastomozlarda paraşüt tekniğinin öğrenilmesi hedeflenmiştir.
Venöz Tromboemboli
Etiketlerven, posttravmatik, profilaksi, hiperkoagülabilite, heparin, tromboz
AmaçBu modülün amacı Venöz Tromboembolizm&#039;in mortalite ve morbiditeye neden olan Akciğer Embolosi ve Posttrombotik Sendrom&#039;u incelemektir.
VKİ > 35 Olan Hastalarda Tip 2 Diyabet'in Cerrahi Tedavisi
Etiketlercerrahi, tip 2 diyabet
AmaçBu modülde, VKİ &gt; 35 olan hastalarda tip 2 diyabet &#039;in cerrahi tedavisi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Yanıklar
Etiketleryanık, yara, yaralanma
AmaçBu modülün amacı yanık hastalarında erken dönemde uygulanan temel tanı ve tedavi girişimlerini anlatmak, ortaya çıkabilecek komplikasyonları tanımlamaktır.
Yanıklarda Yara Bakımı & Cerrahi Tedavi
Etiketleryaralanma, yanık, yara, cerrahi teknik, cerrahisi endikasyon, komplikasyon
AmaçBu modülün amacı yanıklarda yara bakımı ve cerrahi tedaviyi anlatmaktır.
Yara Debridmanı
Etiketlertemel cerrahi, temel cerrahi eğitim kursu
AmaçBu modülde, yaraya ilk yaklaışım ve yara yönetimi ile ilgili temel bilgiler verilmesi hedeflenmiştir.
Yara Kapatma ve Sütür Teknikleri
Etiketlertemel cerrahi, temel cerrahi eğitim kursu
AmaçBu modülde, yara kapatmada kullanılan tekniklerin özetlenmesi hedeflenmiştir.
Zor Havayolu
Etiketlerhavayolu, hava yolu
AmaçBu modülde, zor hava yolunun yönetimi ile ilgili bilgi verilmesi hedeflenmiştir.