This will be shown to users with no Flash or Javascript.
DönemAğustos 2011
Abdominal Cilt İnsizyonlarında Bistüri veya Diyatermi Etkinliğinin Metaanalizi
Etiketlercilt, insizyon, bistüri, diyatermi, makale, kanıta dayalı tıp, meta-analiz
AmaçCilt insizyonlarında geleneksel olarak bistüriler kullanılmaktadır. Diyatermi ile yapılan insizyonlar ise cerrahlar arasında daha az popülerdir. Bu meta-analizin amacı her iki tekniğin etkinliğini karşılaştırmak ve diyatermi insizyonları hakkındaki yanlış düşünceleri ortaya koymaktır.
DönemEkim 2010
Adeziv İntestinal Obstrüksiyonda Suda Çözünen Kontrast Ajanın Diagnostik ve Terapötik Rolünün Sistematik İncelenmesi ve Meta-Analizi
Etiketlermeta-analiz, kanıta dayalı tıp, makale, adeziv, intestinal
AmaçSon zamanlarda çok sayıda randomize kontrollü çalışmada (RKÇ) Suda Çözünen Kontrast Ajanın terapötik rolü değerlendirilmiş ve çelişkili sonuçlara ulaşılmıştır. Bu metaanalizin amacı adeziv İBO tedavisinde Suda Çözünen Kontrast Ajanın diagnostik ve terapötik rolünü araştırmaktır.
DönemKasım 2009
Akut kolesistitte erken laparoskopik kolesistektomiye karşılık geç laparoskopik kolesistektomi: randomize klinik çalışma meta-analizi
Etiketlerkolesistit, laparoskopik kolesistektomi, randomize çalışma, meta-analiz
AmaçAkut kolesistitli hastalarda erken laparoskopik kolesistektominin rolünü saptamayı amaçladık. Bu konudaki mevcut meta-analizler yarı-randomize çalışmalar ile açık ve laparoskopik yaklaşımların birlikte değerlendirildiği laparoskopik grupların alt küme analizini içermektedir. Ayrıca ameliyat zamanı çalışmalarda farklılık göstermektedir. Bu faktörler sonuçların geçerliliğini etkileyebilir ve bu nedenle yüksek kaliteli çalışmalara ait iyi düzenlenmiş meta-analiz gereklidir. Bu meta-analizde açık prosedürlere dönüş, hastanede kalış süresi, kısa süreli komplikasyonlar ve cerrahiye bağlı morbiditedeki farklılıklar değerlendirilmektedir
DönemMayıs 2010 (2)
Cerrahide Antibiyotik Profilaksisi Genel Olarak Etkin Bir Müdahale midir?
Etiketlermakale, meta-analiz, yara, enfeksiyon, kanıta dayalı tıp
AmaçBu incelemenin ilk amacı her çalışmanın farklı fakat ilişkili senaryolarda aynı müdahale tipiyle çeşitli sonuçlar elde ettiği değişik meta-analizlerden toplanan bilginin faydasını ortaya koymaktır. İkinci amaç, bu şekilde toplanan bilgilerin, yapılan müdahalenin ilgili senaryo tipleri üzerindeki etkisine dair genel hipoteze yönelik veya bu hipoteze karşı kanıtları toplamada nasıl kullanılabileceğini göstermektir.
Gebelikte Şüpheli Apendisit Hastalarında Laparoskopik Yaklaşım ile Açık Apendektominin Güvenirliliği: Sistematik Derleme ve Meta-Analizi
Etiketlermakale, kanıta dayalı tıp, apendisit, meta-analiz
AmaçGebelikte Şüpheli Apendisit Hastalarında Laparoskopik Yaklaşım ile Açık Apendektominin Güvenirliliği: Sistematik Derleme ve Meta-Analizi
DönemAralık 2009
İnguinal Herni Tamirinde Açık Mesh Teknikleri: Randomize Klinik Çalışmaların Meta-Analizi
Etiketlerherni rekürrensi, mesh, açık mesh, meta-analiz, makale, kanıta dayalı tıp, kronik ağrı, randomize çalışma, herni tamiri
AmaçBu rapor cerrahi süresi, işe dönüş zamanı, komplikasyonlar, kronik ağrı ve herni rekürrensi bağlamında inguinal herni tamirinde açık mesh tekniklerini değerlendirmeyi amaçlayan ve yayınlanmış verileri ele alan bir meta-analizdir.
DönemAralık 2011
Laparoskopik Kolesistektomide Profilaktik Antibiyotiğin Rolü Metaanaliz
Etiketlerkanıta dayalı tıp, makale, meta-analiz, antibiyotik, laparoskopi, laparoskopik kolesistektomi
AmaçBu modülün amacı; laparoskopik kolesistektomide profilaktik antibiyotiğin ne zaman kullanılıp kullanılmayacağı konusunda görüş bildirmek ve tartışmaktır.
DönemOcak 2010
Meta-analiz-Kolorektal cerrahide standart, kısıtlı ve ilave sıvı uygulaması
Etiketlerkanıta dayalı tıp, makale, meta-analiz, kolorektal cerrahide , randomize çalışma
AmaçHenrik Kehlet 1990'ların sonunda perioperatif bakım kavramını ortaya attı. Daha sonra "cerrahi sonrası hızlı iyileşme" (ERAS - enhanced recovery after surgery) veya sadece "hızlı iyileşme" olarak adlandırılan bu yaklaşım, cerrahiyle ilişkili fiziksel ve psikolojik stresi azaltmayı amaçlıyordu. Bu yaklaşımın komplikasyonları azaltması ve sonuçta hastanede kalış süresini kısaltması arzu edilmektedir. Gerçekten de randomize kontrollü çalışmaların (RKÇ) sistematik incelemesi ve meta analizi kolon cerrahisinde ERAS programlarının güvenilir ve hastanede kalış süresinin kısalmasında etkin olduğunu ortaya koymuştur
DönemMart 2010
Postoperatif ve Posttravmatik Hastalarda Mekanik Kompresyona Karşılık Subkütan Heparin Tedavisi: Sistematik İnceleme ve Meta-analizi
Etiketlermeta-analiz, makale, kanıta dayalı tıp, postoperatif, posttravmatik
Amaç<p>Robert W.Eppsteiner, Jeniffer J.Shin, Jonas Johnson, Rob M. Van Dame</p> <p>Bu makalenin amacı postoperatif ve posttravmatik hastalarda mekanik kompresyona karşılık subkütan heparin tedavisini sistematik inceleme ve meta-analizi tartışmaktır.</p>
DönemKasım 2012
Stoma Kapatılma Yerinde İnsizyonel Herni İnsidansı Sistematik Derleme ve Meta-analiz
Etiketlermeta-analiz, herni tamiri, kanıta dayalı tıp, makale
AmaçBu makale ile stoma kapatılması sonrasında gelişen herni insidansını ve risk faktörlerinin saptanması hedeflenmiştir.
DönemAğustos 2010
Tek Başına Tiroidektomi ile Karşılaştırıldığında Santral Boyun Diseksiyonu ile Kombine Edilen Tiroidektominin Advers Etkilerinin Sistematik İncelemesi ve Meta-Analizi
Etiketlermeta-analiz, kanıta dayalı tıp, kanser, makale
AmaçCochrane İşbirliği Kütüphanesi ve PubMed elektronik veri tabanlarında (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 26 Eylül 2008 tarihine kadar İngilizce dilinde yayınlanan makaleler taranmış, İki yetkili meta analize dahil olma veya meta analiz dışında bırakma açısından önceden belirlenmiş kriterleri kullanarak 289 özet incelenmiştir. Bu makalenin amacı meta-analiz sonuçlarını yorumlamaktır.