This will be shown to users with no Flash or Javascript.
İzlem
Etiketlerkanser, tiroid, tiroid kanseri, kanser tedavisi sonrası takip, TNM, iyi diferansiye tiroid kanseri, papiller tiroid kanseri, enkapsüle foliküler tiroid kanseri, tiroglobulin, bazal tiroglobulin, stimüle tiroglobulin, anti-tiroglobulin antikoru, anti-tg antikoru, boyun ultrasonografisi, Tüm vücut I131 sintigrafisi , TSH, TSH supresyonu, TSH stimülasyonu, levotiroksin, rekombinan TSH, kanıta dayalı tıp
AmaçBu eğitim modülünün amacı iyi diferansiye tiroid kanserlerinin tedavisi sonrası hastaların risk stratifikasyonun nasıl yapılması, risk kategorisine göre nasıl bir takip zamanlaması izlenmesi, her bir aşamada hangi usullerin uygulanması gerektiği ve nüksü gösteren bulguların neler olduğu konularında kanıt seviyesi yüksek yayınlar ve uzman görüşler doğrultusunda izleyiciye bilgi vermektir.
Kolonoskopi Prensipleri ve Uygulamaları
Etiketlerkolonoskopi, sedasyon, kanser, polip
AmaçBu modülde, kolonoskopi prensipleri ve pratik uygulamalarının kolorektal hastalıklardaki yeri anlatılmaktadır.
Komplikasyonlar
Etiketlerkanser, laparoskopi, ligasyon, MRI, tiroid, tiroid kanseri
AmaçTiroid ameliyatları sonrası gelişebilecek komplikasyonlar ve bunlara karşı alınabilecek önlemler konusunda detaylı bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.
Meme Kanserinde Aksillaya Yaklaşım
Etiketlermeme, kanser, invaziv meme kanseri, aksilla, sentinel lenf nodu
AmaçBu modülde; aksiller disksiyon için patoloji evreleme yapmak, adjuvan tedavide hangi seçim yapılacağına karar vermek, lokal kontrolu sağlamak ve hastanın bundan sonraki korunurluğu hakkında bilgi edinmek konularına değinilmiştir.
Meme Kanserinde Tarama
Etiketlermeme, kanser, tarama, tanı, mamografi
AmaçMeme kanserinin dünyada ve Türkiyedeki insidansını içeren bilgilerle başlayan bu modülde, meme kanseri taramasının önemi, tarama yöntemleri ve avantajları, meme kanseri riskine göre kadınların nasıl bir tarama programına dahil edilmeleri gerektiği, taramanın başlangıç yaşının ve tarama sıklığının nasıl olması gerektiği ve taramada doğruluğu etkileyen faktörler tartışılmıştır.
Meme Patolojisi
Etiketlertanı, meme, patoloji, patoloji raporu, kanser, invaziv meme kanseri, spesmen
AmaçBu modülde meme kanserli hastalarda; çıkarılan spesmenin laboratuara gönderilme ve istem formunun hazırlanması, patolojik labowatuar materyalinin incelenmeye hazrılanması, standart patoloji raporunun özellikleri, meme kanseri tipleri ve meme kanserinin patolojik özellikleri konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Pankreas Kanseri
Etiketlerpankreas, kanser
AmaçBu modülde, pankreas tümörlerinin yönetimi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Tanı ve Tedavi İlkeleri
Etiketlertiroid, tiroid kanseri, kanser, AMES, AGES, MACIS, TNM, iyi diferansiye tiroid kanseri, papiller tiroid kanseri, foliküler tiroid kanseri, minimal invaziv foliküler tiroid kanseri, enkapsüle foliküler tiroid kanseri, yaygın invaziv foliküler tiroid kanseri, hürthle hücreli tiroid kanseri, tiroidektomi, hemitiroidektomi, total tiroidektomi, santral boyun lenfatik diseksiyonu, lateral boyun lenfatik diseksiyonu, kanıta dayalı tıp
AmaçBu eğitim modülünün amacı iyi diferansiye tiroid kanserlerinin sınıflaması, hem genel hem de hastalıksız sağkalım için günümüzde kullanılan evreleme / risk stratifikasyon sistemleri, risk düzeyine göre papiller ve foliküler tiroid kanserlerinde tiroide, santral boyun ve lateral boyun lenfatiklerine ne genişlikte cerrahi tedavi uygulanması konusunda kanıt seviyesi yüksek yayınlar ve uzman görüşler doğrultusunda izleyiciye bilgi vermektir.
Tiroid Nodülüne Yaklaşım
Etiketlerkanser, tiroid, tiroid kanseri, nodüler guatr, multinodüler guatr, soliter nodüler guatr, fonksiyon testleri, TSH, tiroid sintigrafisi, kalsitonin, tiroglobulin, otoimmün tiroid antikorları, ultrasonografi, ince iğne aspirasyon biyopsisi, foliküler neoplazi, hürthle hücreli neoplazi, tiroidektomi, hemitiroidektomi, subtotal tiroidektomi, total tiroidektomi
AmaçBu eğitim modülünün amacı tiroidde yakınma sonucu ya da insidental olarak saptanan nodüllere rasyonel klinik yaklaşım basamaklarını (öykü, fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme), bahsi geçen her bir basamakta dikkat edilmesi gereken pratik noktaları, cerrahi tedavi gerektiren durumları ve cerrahi tedavi prensiplerini kanıt seviyesi yüksek yayınlar ve uzman görüşler doğrultusunda izleyiciye aktarmaktır.
Total Tiroidektomi ve Santral Diseksiyon
Etiketlertiroid kanseri, diseksiyon, tiroid, kanser, median ven, ligasyon, rekürren, ste, video, ven, flep
AmaçBu eğitimin genel amacı tiroid kanseri tanı ve tedavisi konusundaki güncel bilgileri gözden geçirmek ve tiroid cerrahisinin ilkelerini anımsamaktır. <ul> <li>Tiroid nodüllerine yaklaşım,</li> <li>Tiroid kanserinde tanı ve tedavi ilkeleri,</li> <li>Tiroid kanserinde izlem</li> </ul> bölümlerinde tiroid nodülü ve tiroid kanserine yaklaşımla ilgili güncel genel bilgilerin verilmesi hedeflenmiştir. <ul> <li>Total tiroidektomi ve santral diseksiyon,</li> <li>Fonksiyonel boyun diseksiyonu,</li> <li>Komplikasyonlar</li> </ul> bölümlerinde tiroid kanserine yönelik cerrahi girişimler hatırlanacaktır. Farklı teknik uygulamaların görülebilmesi için ameliyatların aşamaları, değişik olgularda yapılan video çekimleri ile sunulmuştur.
DönemAralık 2010
Kanıta Dayalı Tıp Derlemesi: Mide kanseri tedavisinde lenfadenektominin genişliği
Etiketlerkanser, mide kanseri, mide ca, makale, cerrahi teknik, kanıta dayalı tıp
AmaçBu modülün amacı, kanserden ölümler arasında hala ikinci sırada yer alan mide kanseri hastalarının küratif tek tedavisinin cerrahi olduğunu belirtmek, en iyi sonucu almak üzere yapılan lenfadenektominin genişliğini tartışmaktır.
DönemAğustos 2010
Tek Başına Tiroidektomi ile Karşılaştırıldığında Santral Boyun Diseksiyonu ile Kombine Edilen Tiroidektominin Advers Etkilerinin Sistematik İncelemesi ve Meta-Analizi
Etiketlermeta-analiz, kanıta dayalı tıp, kanser, makale
AmaçCochrane İşbirliği Kütüphanesi ve PubMed elektronik veri tabanlarında (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 26 Eylül 2008 tarihine kadar İngilizce dilinde yayınlanan makaleler taranmış, İki yetkili meta analize dahil olma veya meta analiz dışında bırakma açısından önceden belirlenmiş kriterleri kullanarak 289 özet incelenmiştir. Bu makalenin amacı meta-analiz sonuçlarını yorumlamaktır.